Contact

Ik ben te bereiken onder emailadres ; mosakado@gmail.com

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN JOSACREATIONS

Eenmanszaak Mosakado handelend onder de naam Josacreations is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50906968 en is gevestigd aan de Hannie Schaftstraat 101, 1827 LN in Alkmaar

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Koper: de Consument die of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

Verkoper: Eenmanszaak Mosakado, opgericht naar Nederlands Recht, gevestigd in Nederland als aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Josacreations.

Aanbod: ieder (schriftelijk) Aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.

Producten: de Producten die door Josacreations worden aangeboden zijn drinkwaar.

Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper gekocht zijn van Josacreations waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

De website die door Josacreations gebruikt wordt is: www.josacreations.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Josacreations en iedere Overeenkomst tussen Josacreations en een Koper en op elk Product dat door Josacreations wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Josacreations aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Josacreations zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Josacreations is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

Alle door Josacreations gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

Het door Josacreations gedane Aanbod is vrijblijvend. Josacreations is slechts aan de Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Josacreations het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Josacreations gegronde reden te weigeren

Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Josacreations niet binden. Eventuele afbeeldingen, kleuren en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Josacreations kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

Levertijden en Termijnen vermeldt in het Aanbod van Josacreations zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Josacreations niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Josacreations heeft aanvaard door het betreffende Product online, direct te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Een Aanbod kan door Josacreations gedaan worden via de website of per e-mail.

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Josacreation, zal Josacreations de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Josacreations daaraan niet gebonden.

Josacreations is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn zijn herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is zal Koper zorgvuldig omgaan met Product (en de verpakking). Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. De directe kosten met het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.

Producten die na levering niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Buitenlandse bedrijven (niet NL) hebben bij het plaatsen van orders de mogelijkheid hun BTW nummer te noteren voor het plaatsen van de bestelling zodat 0% BTW van toepassing is. Na plaatsing en betaling van de order is het niet mogelijk dit nog te wijzigen, dit is de volledige verantwoordelijk van de afnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

Josacreations zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Josacreations het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Josacreations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Josacreations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Josacreations zijn verstrekt, heeft Josacreations het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Josacreations niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Josacreations, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

Josacreations kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

Josacreations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Josacreations is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Josacreations bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het uitvoeren van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.

Indien door Josacreations gebruiksinstructies worden meegeleverd dient Koper deze in acht te houden. Ook indien de gebruiksinstructies zien op het assembleren en monteren van meubilair.

Koper vrijwaart Josacreation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Levering

Levering zal plaatsvinden op de door Koper opgegeven adres, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Josacreations of er door andere omstandigheden buiten de macht van Josacreations enige vertraging ontstaat, heeft Josacreations recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Josacreations schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Josacreations gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Indien de Producten worden bezorgd door Josacreations of een externe vervoerder is Josacreations, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. De bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien Josacreations gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Josacreations ter beschikking heeft gesteld.

Indien Josacreations een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor een levering buiten Nederland gelden langere levertermijnen.

Josacreations is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Josacreations is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Josacreations behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Verpakking en transport

Josacreations verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen voor Koper zijnde een Consument inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 Retours en reclamaties

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Josacreations erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Josacreations te worden gemeld. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Wilt u uw bestelling retourneren? Dat kan natuurlijk ook. Laat dit alstublieft uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het pakketje aan ons weten, bijvoorbeeld per mail of via het contactformulier. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.

Stuur bijvoorbeeld een mail met als titel: Retour -ordernummer- en als inhoud de producten die u terugstuurt, zodat wij dit correct kunnen verwerken. U hebt na aanmelding van de retour 14 dagen de tijd deze aan ons te versturen. Na de daadwerkelijke verzending van de retour is het van belang een bericht te sturen dat deze onderweg is. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

U ontvangt het retourbedrag binnen enkele dagen en uiteraard altijd binnen 14 dagen na aanmelding van de retournering terug op dezelfde wijze waarop de betaling is verricht, mits het pakketje gearriveerd of onderweg naar ons is.

Let op: Onaangemelde retours kunnen niet in behandeling worden genomen.

Het consumentenretourrecht is niet van toepassing op zakelijke orders.

Artikel 9 Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor Koper zijnde een Consument inclusief btw weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor Koper zijnde een Bedrijf exclusief btw weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

Betalingen dienen vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betalingsmethode. Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode kunnen hiervoor bijkomende toeslagen in rekening gebracht worden.

Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Koper dient de betaling ineens te doen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Josacreations. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Josacreations Janna een andere betalingstermijn overeenkomen.

Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Josacreations gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Josacreations op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Made by Janna heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Made by Janna kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Made by Janna kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Alle door Made by Janna gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Koper zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Wanneer Koper zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door Made by Janna gestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.

Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Josacreations Janna zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Josacreations meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Josacreations geleverde zaken, blijven eigendom van Josacreations totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Josacreationsgesloten Overeenkomsten is nagekomen.

Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan op Koper.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Josacreations zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Josacreations haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Josacreations of door Josacreations aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Josacreations zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Josacreations heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Josacreations . Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Josacreations zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Made by Janna worden vergoedt door Koper.

Artikel 12 Garantie

Josacreations staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Josacreations is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Bovendien is Josacreations bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Josacreations gesloten Overeenkomst voortvloeien.

Voorts is Josacreations bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Josacreations op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Josacreations de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Josacreations behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Josacreations leidt tot aansprakelijkheid van Made by Janna jegens Koper of derden, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Josacreations in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Josacreations is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

Josacreations is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

Josacreations is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

Josacreations is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

Josacreations is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Josacreations staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Josacreations verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Made by Janna vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Josacreations binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht

Josacreations is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Josacreations, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Josacreations zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Josacreations en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Josacreations buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Josacreations heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Josacreations haar verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zo veel Josacreations ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Josacreations gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Josacreations verlaten. Voor Koper zijnde een Consument geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn gebracht. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het door Koper aangegeven afleveradres .

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Josacreations gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Josacreations de betrokkene hierover informeren.

Indien Josacreations op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Klachten

We raden aan om onverhoopte klachten altijd eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar mosakado@gmail.com of via het contactformulier op de website. Wij helpen u altijd heel graag verder en denken graag met u mee! Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Josacreations en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.


Alkmaar, 27 september 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2023 Josacreations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel